GGD-informatie

Basisonderwijs schooljaar 2023-2024 

 

Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg  

Het is belangrijk dat álle kinderen en jongeren veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg steunt ouders en kinderen om dit te bereiken. Al vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van 18 jaar zetten wij alles op alles om gezondheidsproblemen te voorkomen. Daarom volgen wij tijdens verschillende gezondheidsonderzoeken de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ook nodigen we uw kind uit voor verschillende vaccinaties en zijn we het hele jaar door beschikbaar voor uw vragen over opgroeien, opvoeden of zorgen om uw kind. Samen bekijken we welke hulp passend is.  

 Gezondheidsonderzoek 

Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 jaar en 10 jaar. Net als in de eerdere onderzoeken die uw kind heeft gehad bij de jeugdgezondheidszorg,  kijken we ook nu naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind goed te volgen probeert de JGZ eventuele problemen op tijd op te sporen en te helpen voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijken we samen wat daarvoor nodig is. We werken hierin nauw samen met de school en andere organisaties rondom de jeugd. De gezondheidsonderzoeken vinden plaats op een locatie van de JGZ in uw gemeente of op school. Toegestaan tijdens schooluren 

Het is toegestaan om tijdens schooluren aan het gezondheidsonderzoek deel te nemen. De JGZ heeft hierover afspraken met de school gemaakt.  

 

 Uw informatie is erg belangrijk 

U als ouder/verzorger kent uw kind het beste. Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten letten, vragen we u om van tevoren een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle gegevens van u en uw kind. 

 

Vaccinaties 

Meer informatie vindt u op www.rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten  

 

 MijnKinddossier 

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg werkt met MijnKinddossier. Dit is een online ouderportaal waarmee u zicht hebt op de zorg van uw kind bij JGZ. 
In MijnKinddossier kunt u als ouder op elk gewenst moment: 

 

 Vragen of meer informatie? 

Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind? Is er sprake van leerproblemen of andere problemen? Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met het Team JGZ. We bekijken samen met u wat we eraan kunnen doen. Naast telefonisch contact of per mail kunt u ook de informatie op onze website raadplegen via www.ggdzl.nl of jongeren kunnen digitaal vragen stellen via www.jouwggd.nl 

Bent u een ouder met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar zonder vaste verblijfplaats? Ook dan kunt u altijd gebruik maken van de Jeugdgezondheidzorg. U kunt bij ons altijd terecht voor o.a. vragen over opgroeien en opvoeden, vaccinatie en het periodieke lichamelijk onderzoek. Indien uw kind ziek is dient u hiervoor contact op te nemen met de huisarts. 

 Contact 

Team Jeugdgezondheidszorg Westelijke Mijnstreek Noord 
E: infojgz.westelijkemijnstreek@ggdzl.nl 
T: 088 - 880 5044 
www.ggdzl.nl  

 

Infectieziektebestrijding GGD Zuid Limburg 

 Wat moet ik doen als mijn kind ziek is? 
Een kind dat hoge koorts heeft, regelmatig overgeeft of pijn lijdt, is niet in staat om de lessen te volgen. Het heeft behoefte aan rust, verzorging en extra aandacht en kan het beste in een huiselijke omgeving worden opgevangen. Een kind met lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus of huiduitslag kan meestal wel gewoon meedoen in de groep. Dit wordt bij voorkeur bepaald in overleg met de school mede afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. Op dit moment (april 2023) zijn de Covid-maatregelen voor het basisonderwijs beperkt tot goede ventilatie en algemene basismaatregelen t.a.v. hygiëne en gezondheid die gelden voor de hele samenleving. Dit kan altijd veranderen. Check voor de laatste informatie www.rijksoverheid.nl/corona 

 

Bij enkele besmettelijke ziekten - die ernstig kunnen verlopen - mag het zieke kind niet naar school komen, omdat dan het risico voor de andere kinderen en beroepskrachten om ook besmet te worden te groot is. Dit tijdelijk niet toelaten van zieke kinderen vanwege het besmettingsrisico voor anderen wordt “wering” genoemd. Is uw kind ziek en heeft het (mogelijk) een infectieziekte geef dit dan altijd aan bij de school. De school kan dan zo nodig overleggen met de unit infectieziektebestrijding van GGD Zuid Limburg of uw kind wel of niet tijdelijk van school geweerd moet worden. Wering is alleen zinvol als besmetting van de andere kinderen nog niet heeft plaatsgevonden en niet op een andere manier te voorkomen is. 

Daarnaast is melden belangrijk omdat de school – al dan niet in overleg met de GGD – zo nodig maatregelen kan nemen, bijv. door andere ouders te informeren, of gezamenlijk met de GGD een uitbraakonderzoek te starten. 

 Vragen of meer informatie? 

Heeft u vragen over infectieziekten? Neem dan contact op met de Unit Infectieziektebestrijding van GGD Zuid Limburg via 088 – 880 5070. Bereikbaar op werkdagen van 8.00-16.30 uur of via infosim@ggdzl.nl.